Close

Thùng hoàn hảo dành cho bạn

Những thùng nào đáp ứng nhu cầu của bạn?

uCube 300

Kích thước

Chiều dài: 48,7 cm – 19 11/64 in

Chiều cao: 48,7 cm – 19 11/64 in

Chiều rộng: 29,7 cm – 11 16/16 in

uCube 500

Kích thước

Chiều dài: 48,7 cm – 19 11/64 in

Chiều cao: 48,7 cm – 19 11/64 in

Chiều rộng: 49,7 cm – 19 11/64 in

Lắp đặt dễ dàng!

Theo dõi hướng dẫn lắp đặt của chúng tôi

uCube 300 - Video cài đặt

uCube 500 - Video cài đặt

Please fill in your email and region to proceed.

Vui lòng điền email và khu vực của bạn để tiến hành.